Asansör tesisat bakımında neler yapılır?

İş kanunları içerisinde Konut Kapıcıları tanımlanan ve kapsamı yasalar çerçevesinde belirlenen bir kavramdır. Kapıcılık hizmetleri, diğer işlere göre bir farklılık gösterir. ... Bu nedenle 1475 sayılı yasada olduğu gibi, 4857 sayılı İş Kanununda da konut kapıcıları hakkında ayrı düzenlemeler getirilmiştir.

Yönetmelik gereğince; katı yakıt kullanılan ve bağımsız bölüm sayısı 30'u geçen binalarda bir adet kapıcı dairesi, 75 bağımsız bölümü aşan binalarda iki adet kapıcı dairesi olma zorunluluğu bulunuyor.

Kapıcı, Pazar günleri dışında 7.5 saat hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur.

Apartmanlarda görev yapan Kapıcıların işten çıkarılmasına Kat Malikleri Kurulu karar verir. Bu görev daha önce Yöneticiye verilmişse, Yönetici de işten çıkarma yapabilir.

Kapıcının apartman ile yaptığı sözleşmede (iş sözleşmesi) aksine bir hüküm bulunmadığı sürece kapıcının başka bir işte çalışabilmesi mümkündür.

İlgili yönetmeliğin 13. Maddesi'ne göre, kapıcının su, elektrik, ısınma ve sıcak su giderlerine kısmen ya da tamamen katılıp katılmayacağı sözleşme ile belirlenir.

Konut kullanımlı olup bağımsız bölüm sayısı 30-dan fazla olan ve katı yakıt kullanan kaloriferli veya kalorifersiz binalar için bir adet kapıcı dairesi yapılması zorunludur.

Belirli iş sözleşmelerinde belirlenen tarihte sözleşmenin süresi doluyor eğer yenilenmez ise sözleşme iptal oluyor. ... Sözleşmenin devam ettirilmesi isteniyor ise iş sözleşmesinin yenilenmesi gerekiyor

Sağlık sebepleri, ahlak ve iyiniyet kurallarına uyulmaması, ücretinin ödenmemesi, bir hafta veya daha fazla kapıcının çalışmasını engelleyici bir durumun ortaya çıkması, bildirimsiz fesih hakkı doğurur.

Kapıcılar işten atıldıklarında veya kanunda belirtilen haller mevcutsa aynı normal bir işçi gibi kıdem tazminatı alırlar. Kapıcılar aynı normal bir çalışan gibi fazla mesai haklarını kıdem ve ihbar tazminatlarını alırlar. Sigortaları düzgün yapılmamışsa sigortanın tespiti ve tamamlanması için dava açabilirler.

Yargıtay 18 H.D.' nin 30.03.2000 tarih ve 2000/3545 sayılı Kararında, kapıcı, kat malikleri kurulu kararları doğrultusunda sigortasız olarak istihdam edildiği takdirde bundan dolayı gecikme zammı ve idari para cezasından tüm kat maliklerinin müşterek sorumlu tutulmaları gerektiği vurgulanmıştır.

Konut kapıcıları yönetmeliği gereği kapıcıya tahsis edilen konut karşılığında kapıcı ücretinden kira adı altında kesinti yapılamaz. İş sözleşmesi devam ettiği sürece kira istenemez.

Sığınakların bazen kapıcı dairesine dönüştürüldüğü ya da kiraya verildiği görülür. Gayrimenkul hukukuna göre sığınaklar kiraya verilemez ve amacı dışında kullanılamaz. Kapıcı dairelerinin mülkiyeti kat maliklerinin tamamına aittir. Tapuda bölüm kaydı olmadığı gibi arsa payı da yoktur.

Kat malikleri kurulunca veya bu kurulca yetki verilen yönetici tarafından sözleşmeleri herhangi bir nedenle fesh edilen veya sona eren kapıcı, konutu onbeş gün içerisinde boşaltmak zorundadır.

İşten kendi isteğiyle ayrılan (istifa eden) işçinin kıdem tazminat talep hakkı bulunmamaktadır. Fakat işçi, “İş mevzuatında gösterilen haklı bir sebep” ileri sürerek işyerinden ayrılırsa, işi kendi bırakmış olsa dahi kıdem tazminatına hak kazanacaktır.

Kapıcılık yapmanın her hangi bir şartı bulunmamaktadır. Özel olarak kalorifer ile ilgili bir görevinin olması durumunda çalışan bu konu ile ilgili kursa gönderilmektedir. Böylece kazan dairesi içerisinde yapılacak çalışmalarda daha dikkatli ve duyarlı olacaktır.

Kapıcıyı;Kat malikleri kurulu veya bu kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetim kurulu yahut kurulun verdiği yetkiye dayanarak Yönetici işe alır. Bağımsız bölüm adedi 8'den az olan binalarda;kat malikleri,içlerinden birine yetki vererek, O'nun aracılığıyla kapıcı tutabilir.

Apartman yönetimi kapıcıyı ihbar süresine uymadan işten çıkartırsa, kapıcıya veya kapıcı ihbar süresine uymadan işten çıkması halinde, apartman yönetimine ihbar süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır. İhbar tazminatı, kapıcının giydirilmiş son ücreti üzerinden ödenir.

Apartman ve sitelerde çalışan kapıcılar emekli olduklarında veya işten çıkartıldıklarında kıdem tazminatı ödenmesi gerekir. Kıdem tazminatı hesabına, kapıcılara tahsis edilen konutun rayiç kira bedeli ile su, elektrik, ısıtma giderleri de dahil edilir.

Yasal olarak böyle bir zorunluluk bulunmamaktadır. Kapıcınız ile yapacağınız iş sözleşmesi kapsamında bu ödemelerin bir kısmını ya da tamamını kat malikleri üstlenebilir.

Kapıcı konutu tahsis edilmiş işyerinde çalışma biçimine göre günlük çalışma süresi en çok dörde bölünebilir. Ara dinlenmesi çalışma süresinden sayılmaz. Çalışma saatleri, yaz ve kış saat uygulamaları ve iklim şartları dikkate alınarak düzenlenebilir.

Kapıcı, Pazar günleri dışında 7.5 saat hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur. Kanunen mümkün bulunan ve yönetici tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dahil değildir. 10- Günlük iş süresi aşağıda tesbit olunmuştur. Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.

Hizmet süresi: 1 yıldan 5 yıla kadar olanlara yılda 12 gün. 5 yıldan fazla ve 15 yıldan az olanlara yılda 18 gün. 15 yıl ve daha fazla olanlara yılda 24 gün,yıllık ücretli izin verilir.

Bilindiği üzere, apartman yöneticisi kat malikleri genel kurulunda seçiliyor. Yapılan bu toplantıda apartmandan olmayan biri de yönetici olarak seçilebiliyor. Buna bağlı olarak kapıcının yönetici olarak seçilmesi de diğer kat maliklerinin elinde oluyor.

Kıdem tazminatı işveren tarafından ödenir. Apartman ve Sitelerde işveren; konutun maliki veya ortaklarıdır, kiracı değildir; ancak Kat Mülkiyeti Kanunu gereği kıdem tazminatını kat maliki ödemez ise kiracının sorumluluğu kira miktarı ise sınırlı olup, yaptığı ödeme kira borcundan düşülür.

Kullanılmaya hak kazanılmış ama kullanılmamış izinli gün sayısı hesaplaması için; çalışanın iş akdinin feshedildiği tarihteki günlük brüt maaş ücreti ile kullanılmayan izinli gün sayısı çarpılarak hesaplanır. Çıkan bu tutardan gerekli kesintiler yapılarak işçinin eline geçen tutar elde edilir.

Kanunda “iş sözleşmesinin, herhangi bir nedenle sona ermesi halinde işçinin hak kazanıp da kullanmadığı yıllık izin sürelerine ait ücreti, sözleşmenin sona erdiği tarihteki ücreti üzerinden kendisine veya hak sahiplerine ödenir. Bu ücrete ilişkin zaman aşımı iş sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar

İşçi işten ayrılırken kullanılmayan izinlerin süreleri toplanır ve işçiye son ücreti üzerinden toplu olarak ödenir. Geriye dönük en fazla 5 yıllık izin parası istenebileceğine yönelik bilgiler doğru değildir. Zaman aşımı süresi yalnızca işçinin işten ayrılmasıyla başlar ve bu tarihten sonra 5 yıldır.

Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre toplu yaşanan site ya da apartman gibi ortak yaşam alanlarını ilgilendiren yerleşimlerde iş yeri açabilmek için maliklerin izinleri ve onayı gereklidir. Bir sitenin bir dairesine işyeri açmak istiyorsanız, tüm kat maliklerinin muvafakatnamesini almalısınız.

Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince, apartmanda hastane, dispanser, klinik, poliklinik, ecza laboratuvarı gibi müesseseler kurulamıyor. Kat maliklerinin buna aykırı sözleşmeleri hükümsüz oluyor.

Unutulmaması gereken nokta, dükkan önündeki boşluğun ortak yer sayılması ve maliklerin arsa payı oranında kullanımına sunulmuş olmasıdır. Yani bir başka ifadeyle, dükkan sahibinin de bu ortak kullanım alanında diğer malikler kadar hakkı vardır.

Kat mülkiyeti kanunu gereğince; çatılar, bacalar, genel dam terasları, yağmur olukları, apartman ortak kullanım alanları arasında bulunur.

Yasa kapsamına göre, ortak alanda bulunan ve herkesin kullanımına açık imar edilmiş terasın kullanım hakkı, herhangi bir sözleşme yapılmamış ise tüm kat sahiplerine verilmiştir.

Genel olmayan dam terasları, ulaşılması için mutlaka bir bağımsız bölümün içinden geçilmesi gereken teraslardır.

Teras, çatıya dönüştürülmek istenirse öncelikle, bütün kat mâliklerinden yazılı muvafakat alınması gerekir

Çatı katları iskan alımı sonrasında dublexlere katılabiliyor.Bu durumda çatıları dublex dairelerin veya üst katın sahipleri kullanıyor. Ancak anahtar bu dublex yada üst kat sahiplerinde ya da kullanımı sadece bu kişilere aitse o zaman masraflarda bu kişilere aittir.

Bina çatı tamiratı işlerine ait masraflar hem kat malikleri hem de kiracılar için önem arz ediyor. Zannedildiğinin aksine çatı tadilatı masraflarını sadece son katta oturanlar değil tüm malikler eşit öder.

Tüm bu kanun maddeleri ile Yargıtay Kararlarına göre, çatı ana taşınmazın mutlak ortak alanı olup yönetim planınızda aksine düzenleme olmadıkça yapılan giderlere dükkan sahiplerinin de katılmaları gerekiyor.

Teras kapatma izin için terasın bulunduğu il, ilçedeki belediye ye giderek yapı ruhsatı izninin alınması gerekmektedir. Bu izni almadan yapılacak olan uygulamada zabıta ekipleri ilk müdahalesinde uygulamayı durdurma kararı ile olacaktır. Bu müdahalede genellikle cüzi bir para cezası ödersiniz.

Eğer işgal varsa önce belediyeye şikayet dilekçesi vereceksiniz. Belediyenin yanıtına göre sulh hukuk mahkemesinde müdahalenin menni davası açacaksınız.1

Kat Mülkiyeti Kanunu'nda ortak kullanım alanları ve tasarrufu ile ilgili hükümlere yer veriliyor. Taşınmazlar üzerinde bağımsız bölümlerin harici olarak tüm maliklerin kullanımına ayrılan ortak kullanım alanları kat malikleri tarafından kendisine düşen borçları ve yükümleri yerine getirmemek suretiyle kullanılabiliyor.

Yakınma yöntemleri üçe ayrılmaktadır: Belediyeye şikayet etmek, Sulh Ceza Mahkemesi, Kolluk güçlerine şikayet. Bunun dışında apartman sakinleri bir araya gelerek imza toplayabilir ve sorun yaratan kişiyi binadan çıkartabilir.

Komşuluk hukukuna riayet etmeyip de etrafına rahatsızlık veren kişiyi öncelikle kolluk güçlerine bildirmek gerekiyor. Böylece şikayetinizi de belgelemiş olursunuz. Yine de rahatsızlık vermeye devam ediyorsa komşunuz, Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açarak bu rahatsızlığın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Eğer müteahhit söz konusu işleri yapmıyor, geciktiriyor veya yanlış yapıyor ise, maliye bakanlıkları ve belediyedeki beyaz masalara şikayet edilebilir.

Oturma izni almayan müteahhitleri, Sulh Hukuk Mahkemelerine şikayet edebilirsiniz.

Bina fiili olarak bitmiş ama iskan alınmamışsa da “Yapı ruhsatı alındıktan sonra iki yıl içinde inşaata başlanmazsa yada yapı ruhsatı tarihinden 5 yıl içinde yapı bitirilemezse yapı ruhsatı iptal olur. “ Gereği, Bina bitmiş bile olsa; yapı ruhsatı iptal ediliyor.

Kiracı, kapıcı hizmeti, bekçi hizmeti, bahçıvan hizmeti, temizlik hizmeti, elektrik ve su hizmeti gibi günlük giderleri ödemekle yükümlüdür. Ev sahibi ise, çatı tadilatı, mantolama, asansör eklenmesi, asansör tamiri, dış cephe boyası, bağımsız bölüm eklenmesi gibi binanın kendisi ile ilgili giderleri karşılar.


Apartmanda aidat ödeme hususunda dükkanların bu gidere katılıp katılmayacağına ilişkin hükümler Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında 20. maddede açıklanıyor. Kanuna göre, dükkanlar da dahil tüm bağımsız bölümlerin aralarında başka anlaşma olmadıkça aidata katılmaları gerekiyor.

Tüm bu kanun maddeleri ile Yargıtay Kararlarına göre, çatı ana taşınmazın mutlak ortak alanı olup yönetim planınızda aksine düzenleme olmadıkça yapılan giderlere dükkan sahiplerinin de katılmaları gerekiyor.


Evet alınır. Yani evin boş ya da dolu olması aidat ödeyip ödememeyi etkilemiyor. Ev kullanılsa da kullanılmasa da ev sahibinin sitenin giderlerine ortak olması gerekiyor.


Apartman aidatı ile ilgili kanuni düzenlemeleri Kat Mülkiyeti Kanunu kapsıyor. ... Ancak kat malikleri kurulu yöneticinin apartman aidatının tamamına katılmayacağı yönünde bir karar da alabiliyor. Bu durumda apartman yöneticisi aidat ödemiyor.


Apartman ortak giderleri nelerdir? Apartman ortak giderleri; kapıcı, kaloriferci, bekçi, yönetici ve bahçıvan ücretleri, ana gayrimenkulün sigorta primleriyle bütün ortak yerlerin koruma, bakım, onarım ve güçlendirme giderleri ve ortak tesislerin işletme giderleridir.


Kat Mülkiyeti Kanunu'na göre inşaatı tamamlanmış ve kullanıma hazır bir yapının bağımsız alanları üzerindeki mülkiyet hakkına kat mülkiyeti, hak sahiplerine ise kat maliki adı verilir.


Aidatlar yönetim tarafından üstlenilen hizmetlerin yerine getirilmediği takdirde ödenmez. ... Hizmet alamadıkları konuları tek tek tespit eden malikler konuyu yönetime bildirmelerine rağmen aidat alınmaya devam ediyorsa, Cimer ve tüketici hakem heyetine de başvurabilirler.


Özet olarak; daireleri boş halde kullanmayan ev sahipleri kömür parası, apartman aidatı, kapıcı parası yada ortak kullanımı ilgilendiren diğer tüm giderlere katılmak zorundadır. Kanuna göre, her kat malikinin yakıt giderine arsa payı oranında katılması mecburi kılınıyor.


Apartman aidatı ile ilgili hususlara Kat Mülkiyeti Kanunu'nda yer veriliyor. Her kat maliği sahibi olduğu konutun ortak gider aidatlarını ödemesi gerekiyor. ... Apartman aidat makbuzu kanunen bir zorunluluk taşımıyor. Ancak apartman yönetiminin makbuz kesmesi, ileride yaşanabilecek sorunların önüne geçebiliyor.


KMK' nun 35. Maddesine göre; Yönetici Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına fakat anagayrimenkulün yönetici sıfatı gösterilmek suretiyle, hesap açtırması gerekmektedir. Bu bir tercih yâda keyfiyet değil bir mecburiyet.


Aylık hesaplama ile ya da yıllık hesaplama ile bulunan giderler bağımsız bölümlerin m2'sine göre dağıtılır. Bu şekilde ödenecek aidat bulunmuş olur. Her bir dairenin m2'si 14,40 TL/m2 ile çarpılarak önce yıllık aidat bulunur, bu tutarın 12'ye bölünmesi ile de aylık aidat hesaplanmış olur.


Aidat yükümlülüğü ne zaman başlar? Apartman ve konut sitelerinde, malik ve kiracıların genel giderlere Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamında belirtildiği şekilde ödemesi gerekiyor. Malik, mülkiyetin sahipliğin kaydedildiği tarihten sonraki giderlerden sorumlu oluyor.


 Kat malikleri toplantısı ile yönetimin artan masrafları belgeleyebilmesi durumunda ve çoğunluk kararı alınması halinde aidata zam yapılması mümkündür.

Kanunun 20.maddesine dayanarak gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından, yönetim planına, bu Kanuna ve genel hükümlere göre dava açılabilir, icra takibi yapılabilir.


Kat maliki kurulu, ana gayrimenkulde kat maliki olan tüm apartman sakinleri, apartman yöneticisi ve yönetim denetçisinden oluşuyor.


Aidat tutarı her yıl sonunda yapılan kat malikleri olağan toplantısında değerlendirilir. Sürekli ihtiyaçlar veya apartman bakımı, iyileştirme gibi konularda alınan kararlara göre belirlenir. Aidat miktarı, tahmini aylık giderin daire sayısına bölünmesi ile belirlenir.


Ödemekle mükellef olan ancak aidatı ödemeyen kimselere, borcun ödenmesi için ilk olarak ihtarname çekiliyor. İhtarnameyi alan ev sahibinin aidat borcunu faiziyle birlikte ödemesi gerekiyor. Bunun yanı sıra apartman yönetimi, ilgili kat malikine Sulh Hukuk Mahkemesinde dava da açabiliyor.


Yönetici kendisine yapılan isteme rağmen hesap vermiyorsa, kat maliki bu durumda hakimden müdahelesini isteyebiliyor. Kat maliki Sulh Hukuk Mahkemesine giderek, yöneticiye karşı dava açabiliyor.


Asansör, dış cephe boyanması gibi apartman gideri olarak tanımlanabilecek giderleri kiracı ev sahibinden temin edebilir. Ev içinde meydana gelen sıva dökülmesi, kapı, lamba vb. armatürlerin kırık olması durumunda kiracı bu masrafları ev sahibinden talep edebilir veya anlaşarak kiradan düşebilir.


Ayrıca kanunun 30. Maddesine göre kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla karar verir. Yani apartman yöneticisi kendi başına karar alamaz. Apartman yöneticisinin kendi başına karar almak gibi bir görevi bulunmuyor


Yönetici, istifa dilekçesini görevini yaptığı apartman, site, bloğu Kat Malikleri Kurulu'na hitaben hazırlamalıdır. İstifa dilekçesinde hangi neden veya nedenlerden dolayı görevinden istifa ettiğini belirtmelidir. Görev yaptığı dönem içindeki yöneticiliğe dair tüm evrakları kurula sunacağını da ayrıca belirtebilir.

Apartmanlarda toplantı yeter sayısı 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda şu şekilde bilirtilmiştir; "Kat malikleri kurulu, kat maliklerinin sayı ve arsa payı bakımından yarısından fazlasıyla toplanır ve oy çokluğuyla, karar verir.


Yapı kullanma izni veya Kat irtifakı belgesi alınma tarihinden önceki giderleri müteahhitin kendisi karşılaması gerekiyor. Kat irtifakı alındıktan sonra yeni kat malikleri aldıkları aydan itibaren oturmasalar da aidatı ödemek durumunda oluyorlar.


Dubleks daire tapuda tek tapu olarak görünüyorsa tek aidat ödenir. Ancak ayrıldıysa ve artık ayrı bir tapusu var ise aidat ödemesi yapılması gerekir.


KMK 22. maddeye göre, ortak gider ve avansı gününde ödemeyenler için aylık yüzde 5 oranında gecikme tazminatı uygulanıyor. Gecikme tazminatı, faiz değildir.


Apartman yöneticisinin istifasından sonra kat malikleri kurulu olağanüstü toplantı yaparak yeni bir yönetici seçimi yapar. Seçilen yönetici seçildiği tarihten itibaren 1 yıl görev yapar. Kat malikleri kurulu kararına göre yeni yönetici istifa eden yöneticinin kalan süresi kadar da göreve seçilebilir.


Kat malikleri kurullarında alınan kararların iptalini talep mümkün. Ancak bu talep mahkemeye yapılır ve mahkeme talebi haklı bulursa, işletme projesinin tamamını veya itiraza uğrayan kısmını iptal edebilir. Bunun dışında kesinleşmiş işletme projelerinin tatbik kabiliyeti vardır, her kat maliki buna uymak zorundadır.


Eğer işgal varsa önce belediyeye şikayet dilekçesi vereceksiniz. Belediyenin yanıtına göre sulh hukuk mahkemesinde müdahalenin menni davası açacaksınız.


Eğer yönetim kurulu yoksa sadece bir yönetici varsa yönetici istifa ederse , kat malikleri kurulu toplanır ve yeni bir yönetici seçerler veya istifa eden yöneticiyi eğer istiyorsa yeniden seçebilirler. İstifa eden yöneticinin yerine seçilen yönetici bir yıl görev yapar.


Eğer yönetim kurulu yoksa sadece bir yönetici varsa yönetici istifa ederse , kat malikleri kurulu toplanır ve yeni bir yönetici seçerler veya istifa eden yöneticiyi eğer istiyorsa yeniden seçebilirler. İstifa eden yöneticinin yerine seçilen yönetici bir yıl görev yapar.


Kanunda belirtilene göre, bahçe katındaki daire sahiplerinin tapusunda bahçenin kullanımıyla ilgili herhangi bir bilgi yoksa burası ortak alan olarak kabul ediliyor. Bu durumda ise kat malikleri arsa payı oranında bahçeden yararlanma hakkına sahip oluyor.

Bina içerisindeki ortak alanların kullanımı bireysel kararlara göre belirlenmemektedir. ... Ayrıca bu tür boşluklara eşya konulması; olası bir acil durumda bina sakinlerinin dışarıya çıkabilmesini engellediği ve diğer kişilerin de hakkı olan yerlerin sahiplenilmesine neden olduğu için yasaklanmıştır.


Yargıtay'ın yerleşik içtihadı ve Genel Kurul kararları bakın şöyle: "Mimari proje ve yönetim planında "bahçe" olarak görülmeyen alanlar "boşluk" sayılıyor ve apartman yönetim kurulunun oyçokluğu ile bu alanları otoparka çevirmek mümkün olabiliyor.


Otoparklar binaların ortak kullanım alanlarıdır. Kat Mülkiyeti Kanunu na göre de ortak kullanım alanları arsa payı oranında kullanılmalıdır. Örneğin ; 10 dairelik bir apartmanda 10 otopark yeri var ise arsa payı 1 olan her daire için 1 otopark hakkı vardır.

Dükkanlar da dahil maliklerin ortak alanları malik oldukları arsa pay oranında kullanmaya hakları bulunuyor. Dolayısı ile dükkanlar, otopark alanını kullanma hakkına sahip oluyor.


Apartmanlarda yapılacak ortak kullanım alanlarındaki değişiklikler, apartman sakinlerinin oy birliğini gerektirir. Asansör bakımı ve arıza durumunda ödenen onarım ücreti de eşit bölünerek ödenir. Ev sahibi de burada eşit miktarda ödeme yapmakla yükümlüdür.


Evet, tüm daireler ve bağımsız bölümler içerisinde yer alan dükkanlar da asansör masraflarına katılmak zorundadır. ... Asansör aidatı ödemeyecek olan kişileri kat malikleri kurulu toplantısı ve yönetim planı belirler.


Dükkanlar, giriş katta oturanlar, 1. katta oturanlar ve asansör kullanmayanlar asansör parası ödemek istemiyor. Ancak kanun gereği kullanmasanız bile ortak gider sayıldığı için asansör parasını ödemek zorundasınız. KMK'nın 20. maddesinde “anagayrimenkulün giderlerine katılma” açık-net olarak düzenlenmiştir.


Kural gereği zemin katta oturanlar asansörü kullanmadıklarını iddia ederek asansör masraflarını ödemekten kaçınamaz. Ancak binanın yönetim planına bağlı olarak bu kural değişebilir. ... Yani zemin katta oturanlar için aslen ortak gider tanımına giren asansör masrafları yönetim planı ile istisna hale gelebilir.


Asansörü monte eden veya onun yetkili servisi, monte edilen asansör için garanti süresi boyunca aylık bakım ve servis hizmetlerini vermek zorundadır. Garanti süresi içinde bina sorumlusu ile asansörü monte eden veya onun yetkili servisi arasında aylık bakım ve servis hizmetleri sözleşmesi yapılması zorunludur.


Asansör periyodik kontrolü; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ve ilgili asansörün bulunduğu bina/yapının bağlı bulunduğu Belediye ile protokol imzalamış olan A Tipi Muayene Kuruluşu tarafından yapılır.


Evet,kat maliki daire boş olsada asansör bakım ücreti,sigorta vs ana giderlere katılmak zorundadır. Ancak apartman yönetimi aidat toplarken böyle bir ayırım yapmayıp apartman yıkama ve merdiven silme ücreti,otomatik ücreti,asansör elektriği vs bütün giderler için örneğin 50 Tl para toplamaktadır.


Apartman yönetimi, asansörü kapatma kararı alabiliyor. Asansörde yük taşımanın yasaklanması hakkında kat malikleri kurulu tarafından alınmış bir karar varsa ve bu karar, karar defterine kaydedilebiliyor.


Her Bakımda Yapılması Gerekli İşlemler: 

Makine dairesinin temizlenmesi,                 

Makine / Motor temizliği ve ekipman lastiği kontrolü,                                                           

Yağ ve rulman gresi seviye kontrolü ve temizlenmesi,                                               

Motor kontaktörlerinin kontrolü ve temizlenmesi,                                               

 Kumanda panosunun kontrolü ve temizlenmesi,


Asansör periyodik muayenesinde asansörlere sarı etiket, kırmızı etiket, yeşil etiket yapıştırılır. Asansör Etiketleri Resmi Zorunluluğu vardır.


Yönetmeliğe göre, tek bağımsız bölümlü konutlar hariç uygulama imar planına göre kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi zorunlu olup, iskân edilen ve ortak alan bulunan bodrum katlar dâhil kat adedi 4 ve daha fazla olan binalarda asansör yapılması zorunludur.


Asansör ruhsatı almak için bağlı bulunan belediyeye başvuruda bulunmak gereklidir. Bunun için belediyeye bir dilekçe verilmelidir. Belediye bazı belgeler isteyecektir. Dilekçe ile birlikte istenilen belgelerde belediyeye sunulur.