Hizmet Sözleşmesi


1.TARAFLAR

İşbu sözleşme Aidatım ile müşteri arasında yapılmak üzere düzenlenmiş olup bundan sonra Aidatım ile müşteri taraflar  olarak anılacaktır.

Aidatım, Mudu Arge Yazılım Teknolojileri San.Tic.Ltd.Şti.’ ni

Müşteri , imza kısmında yetkili 634 sayılı kat mülkiyeti kanunu esas ve hükümlerine göre yönetici, yönetim kurulu olarak atanmış gerçek yahut tüzel kişileri 

İfade etmektedir.

2.SÖZLEŞME SÜRESİ 

Sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren müşterinin satın almış olduğu  paket ( aylık / yıllık ) kullanım süresi bitene kadardır. Satın alınan kullanım hakkının bitmesi ile birlikte müşteri yeni satın alma yaparak sözleşmeyi otomatik yenilemiş sayılacaktır.  Yeni dönem ücretlendirme  durumu müşteriye mail veya ilan yoluyla bildirilecektir. 

3.HİZMET TANIMI 

İş bu sözleşmeye konu olan hizmet Apartman, Site, Bina Rezidans, Çarşı, İş Merkezi Yönetim ve muhasebe işlerinin web yabanlı yürütüldüğü yönetim programının kat mülkiyeti kanunu esaslarına uygun yöneticilerce kullanılmasını ifade etmektir. Aidatım üyeliği ile kullanıcı yönetim ve muhasebe için tasarlanmış ve kullanıma sunulan web tabanlı programı bildirilen ücret karşılığında kullanma hakkına sahiptir. 

3.a)   Avukatlık Hizmetleri

Aidatım üzerinden icra ve hukuki danışmanlık hizmeti almak isteyen kullanıcılar ile Hizmet Sözleşmesine ek olarak Vekaletname ve ayrıca bir Avukatlık Hizmeti Sözleşmesi düzenlenmektedir.     


4.HİZMET KULLANIM KOŞULLARI 

4.a)   Müşteri Hizmetler’i, işbu Sözleşme ile belirlenmiş kullanım kurallarına uygun olarak kullanacağını ve İnternet Sitesi’ndeki her türlü faaliyetinin ve İnternet Sitesi’nde bulundurduğu veya oluşturduğu tüm içeriklerin,  İnternet Sitesi’nin ve/veya Uygulama’nın kullanım kurallarına ve yürürlükteki mevzuata uygun olacağını  peşinen kabul ve taahhüt eder

4.b) Müşteri, Hizmetler’i Aidatım izni olmaksızın satamaz, kiralayamaz ve üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak kullandıramaz.


4.c) Müşteri, Aidatım’ın sağlamış olduğu  herhangi bir iletişim kanalı üzerinden üçüncü kişilerin mahremiyetine giren, uygunsuz, cinsel içerikli, hakaret ve nefret söylemi içeren, iftira niteliğinde veya tehdit, korkutmak ve/veya taciz amaçlı, içerik paylaşımlarında bulunmayacağını; belirtilen şekilde bir içeriği tespit etmesi halinde Aidatım’ı derhal bilgilendirmekle yükümlü olduğunu, sistem içerisinde yapılan her türlü muhasebe ve yönetimsel işlemlerden  bizzat kullanıcının sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder

4.d) Müşteri Hizmetler’i, Aidatım’ın altyapısını, bağlı donanımlarını veya yazılımlarını zarara uğratacak veya sağlıklı çalışmasını engelleyecek şekilde kullanmayacağını taahhüt eder. Bu kapsamda Müşteri; İnternet Sitesi’ni kullanarak üçüncü kişilere ait sistem, bilgisayar ya da ağlara karşı siber saldırı düzenleyemez, bu şekilde üçüncü kişilerin kişisel bilgilerini toplayamaz ve kullanamaz; İnternet Sitesi’nin çalışmasına müdahale etmek amacıyla herhangi bir araç, yazılım veya yöntem kullanamaz veya İnternet Sitesi’ne makul olmayan büyüklükte yük getirebilecek herhangi bir işlem yapamaz; Aidatım’ı her neviden zarara sokacak herhangi bir işlem yapamaz; yetkisiz bağlantı, kopyalama veya görüntüleme için robot, örümcek veya başka araçların yetkisiz kullanımı da dahil olmak üzere herhangi bir şekilde yasadışı ve/veya yetkisiz olarak kullanamaz; İnternet Sitesi’ne virüs ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunduran dosyalar yükleyemez. Bu maddede sayılan hususlara aykırı davranışlar sebebiyle Müşteri’nin kendisi, Kullanıcılar, Aidatım ve/veya üçüncü kişiler nezdinde doğacak her neviden doğrudan veya dolaylı, maddi veya manevi zararlardan Aidatım sorumlu tutulamaz 

4.e) Müşteri demo süresi bitiminin ardından kullanıcılar için ilk 14 gün demo hesabı içerisinde oluşturduğu tüm bilgiler silinir. 

4.f) Müşterinin ödemelerini yerine getirmemesi halinde ödeme tarihini geçirdiği gün itibariyle  netsite ve net şirket hizmeti kullanıcıları için ilk 7 gün, şirket pro hizmeti kullanıcıları için ilk 90 gün içinde satın alma yapmaz ise  hesabı içerisinde oluşturduğu tüm bilgiler silinir ve hesabı bloke edilir.

4.g) Müşterinin çalışanlara gerek yazılı gerekse sözlü olarak uyguladığı psikolojik şiddet tespit edilmesi halinde ispat aranmaksızın müşterinin üyeliği sonlandırılır. Müşteri üyelik sonlandırılmasının ardından iade talep edemez. 

4.h) Müşteri programı satın aldığı veya kiraladığı süreden daha az kullanması halinde ücret iadesi talep edemez.


5.AİDATIM YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aidatım’ın asli sorumluluğu, hizmetler’in sunulmasıdır. 

Aidatım, Hizmetler’in kesintisiz ve sürekli olarak sunulması için gerekli önlemleri alacağını ve Hizmetler’in herhangi bir nedenle kesintiye uğraması durumunda, mümkün olan en kısa süre içerisinde duruma müdahale edeceğini taahhüt eder. Ancak Mücbir Sebepler nedeniyle Hizmetler’in aksaması veya kesintiye uğramasından ve Aidatım’in kastı ile oluşmayan diğer her türlü neden dolayısıyla uğranılacak kayıplardan ve zararlardan sorumlu tutulamaz

Hizmetler’in doğrudan Aidatım üzerinden kaynaklanan bir nedenle, 72 (yetmiş iki) saat süreyle aralıksız kesintiye uğraması durumunda Müşteri Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir. 

Aidatım, sağladığı Hizmetler’in hatalı kullanımlarından, hatalı veya mevzuata aykırı içerik girişinden, Kullanıcılar’a ve üçüncü kişilere e-posta ve kısa mesaj (SMS) ile yapılan bildirimlerden, Müşteri’nin kullanımına ve idaresine sunulan  İnternet Sitesi’nden doğabilecek hiçbir maddi veya manevi zararlarından, yasak yükümlülüklerden sorumlu tutulamaz.

6.MÜŞTERİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Müşterinin asli sorumluluğu kullanımın sağlanabilmesi için  belirlenen ödemeyi zamanında ve kararlaştırılan şekilde yapması, Aidatım işbu Sözleşme’de belirlenen şekilde  ve doğruluk dürüstlük ilkesi çerçevesinde kullanmasıdır.

 Hizmetler’in kullanımına ilişkin tüm sorumluluk yalnızca ve sadece Müşteri’ye aittir.

Müşterinin mevcut sistem üzerinden 3. Şahıslara yapacağı ticari ve şahsi konulu bildirimlerden müşteri bizzat sorumludur.

Müşteri iş bu sözleşmeyi onaylamaya imzalamaya ve hükümleri kabul etmeye yetkili olduğunu Aidatım ile yazılı ve resmi yollardan paylaşmak  teyit ve ibra etmek zorundadır.

Müşteri, Aidatım i sözleşme yaptığı  mevcut haliyle kabul etmiş sayılmaktadır. Yapılacak herhangi bir eklemeden kaynaklı müşteriye ayrıca bilgilendirme yapılması gerekli olmamakla birlikte müşteri olası önerilerini Aidatım ile paylaşabilir ancak paylaşılan öneriyi uygulamaya dahil etme hakkı Aidatım tarafından saklıdır. 

7.GİZLİLİK

Aidatım kullanıcının açık izni olmaksızın mevcut bilgilerini kanuni zorunluluklar hariç 3. Şahıslar ile paylaşmamak konusunda gerekli önem ve titizlikte davranacağını taahhüt eder. 

Sisteme erişim bilgileri müşterinin bildirdiği gsm ve e posta bilgileri doğrultusunda kullanıcıya iletilir ve kullanıcı bu bilgileri gizli tutmak ile mükelleftir. kullanım sırasında mevcut giriş bilgilerinin kullanıcı kaynaklı sorunlar sebebiyle ifşa olması halinde sorumluluk sadece müşteriye aittir Aidatım gizlilik ihlali ile sorumlu tutulamaz.

Yapılan destek görüşmeleri kanunu esaslar göz önünde tutularak kayıt altında tutulur.


8.SÖZLEŞME FESHİ

Müşterinin sebep göstermeksizin 15 iş günü öncesinden sözleşme feshine ilişkin olarak Aidatım’a yazılı bilgilendirme yapma zorunluluğu vardır. 

Sözleşme feshinin uygulanabilmesi için müşterinin geçmişe yönelik Aidatım’a borcu bulunmaması gerekmektedir. 

Sözleşme feshi sonrası müşteri geçmiş ödemelerine itiraz edemez ve iadesini talep edemez. 

Aidatım müşteri kaynaklı kötüye kullanım ve hizmet kullanım koşullarının yerine getirilmemesi hallerinde  bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

Müşteri, ödemesini yaptığı süreden az kalması halinde hizmet bedelinin iadesini talep edemez. 

Müşteri son ödeme tarihini arka arkaya 3 kez geçirmesi halinde Aidatım’ sözleşmeyi bildirimde bulunmaksızın tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. 


İş bu sözleşme 8 Asıl maddeden oluşmuş olup,  müşteri tarafından üyelik sırasında okunarak kabul edilmiş ve kayıt tarihi itibariyle tüm hüküm ve koşulları ile yürürlüğe girmiştir.