KMKya Aykırı Davranan Daire Sakini Hakkında Başlatılacak Hukuki Süreç

….. SULH HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

 

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI :

KONU : Kat Mülkiyeti Kanununa Aykırı Hareket Nedeniyle Tahliye İstemi.

 

AÇIKLAMALAR :

1-) Davalıların murisi …, mülkiyeti yönetici müvekkilim …ye ait olan ve … adresinde … Apartmanında bulunan dairede …/…/… başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta halen aylık …. TL. kira ödemektedir.

2-) Ancak, davalı …, Kat Mülkiyeti Kanunun kendisine yüklemiş olduğu ödevler ve borçları yerine getirmemekte, Kat Malikleri Kurulunun iznini de almaksızın mesken olarak kiraladığı dairede açmış olduğu muayenehane ile …. faaliyeti icra etmektedir. Müvekkilim olan Yönetici … tarafından davalı …ye … Noterliği vasıtasıyla …/… tarih ve …/… yevmiye numaralı ihtarname çekilmiş, ancak davalı söz konusu yükümlülük ve borçlarını yerine getirmediği gibi, mesken olarak kiraladığı daireyi muayenehane olarak kullanmaya devam etmiş ve doktorluk mesleğini de burada halen sürdürmektedir.

3-) Söz konusu durumun düzeltilmesi için davalıya çekilen ihtarname de sonuçsuz kalmış ve davalı söz konusu hareket ve tutumlarına devam ettiğinden 634 S. K. m. 33 uyarınca Sayın hakimliğinizin duruma müdahalesi ile davalının tahliyesine karar verilmesi için dava açılması zorunlu hale gelmiştir.

 

HUKUKİ NEDENLER : 634 S. K. m. 18, 33 ve ilgili mevzuat.

 

HUKUKİ DELİLLER : …/…/… tarihli kira sözleşmesi, … Apt. Kat Malikleri Kurulunun …/…/… tarih ve …/… sayılı kararı, noterden çekilen ihtarname, tapu kayıtları, tanık beyanları ve diğer deliller.

 

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, 634 S. K. m. 33 uyarınca mahkemenizin duruma müdahalesi ile davalının tahliyesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini saygılarımla arz vetalep ederim. …/…/…

 

 

Davacı Vekili

Avukat

Anında ücretsiz kayıt olun

7/24 Hizmet Verin

Online işlemler ile sürekli hesap verin, ödemeler alın, şeffaf hizmet verin.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Ofisiniz kapalı olsa dahi bilgili ve cevap verebilen yazılımınız 7/24 mesai yapsın.

Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı
Site Yönetim Programı